Z hodin fyziky ...

Netradiční laboratorní práce, zajímavé experimenty i metody výuky, které aplikuji ve třídách, v nichž mám tu čest učit fyziku, vycházejí z metodiky a systému práce fyzikálních seminářů Heuréka. Ty už dlouhá léta s neutuchajícím nadšením vede RNDr. Irena Dvořáková. Pravda, pro použití na střední škole je nutné metodiku původně určenou pro základní školy přizpůsobit vyššímu stupni fyzikálního poznání, což ovšem neznamená, že bychom si méně hráli, méně objevovali nebo nás to dokonce méně bavilo … Smile

Třída 23L


Odhady fyzikálních veličin - reportáž z odhadování a následného proměřování vybraných fyzikálních veličin.

Napodobování grafů rovnoměrného pohybu - reportáž z aktivity zaměřené na práci s grafy.

Newtonovy zákony - reportáž ze dvou hodin věnovaných studiu Newtonových zákonů.

Dostředivá síla - reportáž ze studia dostředivé síly.

Reakční doba člověka - reportáž z měření důležité charakteristiky člověka.

Mechanický výkon - reportáž z hodiny, na které jsme zaváděli novou fyzikální veličinu.

Smykové tření - reportáž z hodiny věnované proměřování smykového tření.

Sluneční soustava - reportáž z hodiny věnované Sluneční soustavě.

Měření mechanického výkonu - reportáž z měření vlastního mechanického výkonu.

Rozklad sil na papíru a papírové váhy - reportáž z fyzikálních hrátek s kancelářským papírem.

Těžište tuhého tělesa - reportáž z měření polohy těžište tuhého tělesa.

Nejen fyzikální procházka Prahou - reportáž z procházky Prahou.

Třída 22M


Odhady fyzikálních veličin - reportáž z odhadování a následného proměřování vybraných fyzikálních veličin.

Napodobování grafů - reportáž z hodiny věnované napodobování grafů rovnoměrného pohybu.

Newtonovy zákony - reportáž ze dvou hodin věnovaných experimentálnímu vyvození Newtonových zákonů.

Měření reakční doby - reportáž z měření důležité charakteristiky člověka.

Dostředivá síla - reportáž z úvodu hodiny věnované dostředivé síle.

Mechanický výkon - reportáž z úvodu hodiny věnované mechanickému výkonu.

Prezentace popisu mechanického pohybu - reportáž z průběžného prezentování výsledků netradičního domácího úkolu.

Měření vlastního mechanického výkonu - reportáž z hodiny věnované měření mechanického výkonu.

Měření polohy těžiště tuhého tělesa - reportáž z hodiny věnované měření polohy těžiště tuhého tělesa.

Elektrostatické pole kvalitativně - reportáž z hodin věnovaných studiu elektrostatického pole.

Studium kondenzátorů - reportáž z hodiny věnované studiu kondenzátorů.

Elektrické obvody - praktická realizace - reportáž z několika hodin věnovaných zapojování elektrických obvodů.

Voltampérová charakteristika žárovky - reportáž z hodiny věnované proměřování vlastností žárovky.

Charakteristiky polovodičů - reportáž z hodiny věnované proměřování vlastností polovodičů.

Zatěžovací charakteristika zdroje - reportáž z hodiny věnované proměřování netradičních zdrojů napětí.

Velikost tíhového zrychlení - reportáž z hodiny věnované proměřování velikosti tíhového zrychlení pomocí kývání matematického kyvadla.

Akustika - reportáž z hodiny věnované hrátkám s akustikou.

Magnetické pole kvalitativně - reportáž z hodiny věnované zkoumání magnetického pole.

Magnetické pole Země - reportáž z hodiny věnované proměřování magnetického pole Země.

Magnetické pole cívky - reportáž z hodiny věnované experimentům s cívkami.

Třída 20M


Odhady fyzikálních veličin - reportáž z odhadování a následného proměřování vybraných fyzikálních veličin.

Měření reakční doby - reportáž z průběhu první laboratorní práce věnované měření reakční doby.

Motivační experiment pro mechanický výkon - reportáž z průběhu rychlého, ale důležitého experimentu.

Studium elektrostatického pole - reportáž z průběhu hodiny věnované experimentování s elektrostatickým polem.

Kondenzátory - reportáž z průběhu hodiny věnované studiu kondenzátorů.

Prezentace domácích experimentů - reportáž z hodin, v níž žáci prezentovali drobné experimenty v rámci opakování.

Elektrické obvody I. - reportáž z průběhu hodiny věnované zapojování prvních jednoduchých elektrických obvodů.

Elektrické obvody II. - reportáž z průběhu hodiny věnované ověřování sériového a paralelního zapojení rezistorů a zapojování žárovek.

Elektrické obvody III. - reportáž z průběhu hodiny věnované zapojování žárovek, které bylo inspirované netradiční úlohou, a zapojování reostatu.

Voltampérová charakteristika žárovky - reportáž z průběhu měření důležité charakteristiky žárovky.

Elektrické obvody IV. - reportáž z průběhu hodiny věnované zapojování dvou obvodů využívaných v praxi.

Měření charakteristik polovodičů - reportáž z průběhu hodiny věnované proměřování polovodičů.

Měření zatěžovací charakteristiky zdroje - reportáž z průběhu hodiny věnované proměřování "ovocných" zdrojů napětí.

Mechanické vlnění - reportáž z průběhu hodiny věnované experimentům na příčné a podélné vlnění.

Měření tuhosti pružiny - reportáž z průběhu hodiny věnované měření tuhosti pružiny.

Měření velikosti místního tíhového zrychlení - reportáž z průběhu hodiny věnované měření pomocí matematického kyvadla.

Akustika - reportáž z průběhu hodiny věnované experimentům z akustiky.

Studium magnetického pole magnetů - reportáž z průběhu hodiny věnované úvodu do magnetického pole.

Studium magnetického pole vodiče s proudem - reportáž z průběhu hodiny věnované studiu magnetického pole vodiče s proudem.

Studium magnetického pole Země - reportáž z průběhu hodiny věnované studiu magnetického pole Země.

Tranzistory - reportáž z průběhu hodiny věnované studiu vlastností tranzistorů.

Odraz a lom světla - reportáž ze studia odrazu a lomu světla.

Vlnová délka světla - reportáž z měření vlnové délky světla LASERu.

Experimenty se zrcadly - reportáž z hrátek se zrcadly.

Experimenty s čočkami - reportáž z hrátek s čočkami.

Rovnovážný stav - reportáž z netradičního studia rovnovážného stavu soustavy.

Studium vlastního oka - reportáž ze studia vlastního oka.

Studium radioaktivního rozpadu - reportáž z netradičního studia radioaktivního rozpadu.

Třída 19D


Odhady fyzikálních veličin - reportáž z odhadování a následného proměřování vybraných fyzikálních veličin.

Napodobování grafů - reportáž z hodiny fyziky věnované práci s grafy.

Reakční doba člověka - reportáž z měření reakční doby člověka.

Dostředivá síla - reportáž z experimentování vedoucího k definici dostředivé síly.

Smykové tření - reportáž z měření součinitele smykového tření.

Měření výkonu - reportáž z měření vlastního mechanického výkonu.

Experimentování s okem - reportáž z hodiny věnované studiu lidského oka.

Třída 18D


Napodobování grafů rovnoměrného přímočarého pohybu - reportáž z aktivity, během níž měli žáci pochopit grafy používané v kinematice.

Měření reakční doby - reportáž z měření důležité charakteristiky člověka.

Měření mechanického výkonu člověka - reportáž z měření vlastního mechanického výkonu.

Těžiště tělesa - reportáž z měření polohy těžiště tělesa.

Třída 18L


Napodobování grafů rovnoměrného přímočarého pohybu - fotoreportáž z aktivity, pomocí které měli žáci pochopit grafy používané v kinematice.

Newtonovy zákony - fotoreportáž z vyučovací hodiny věnované výkladu Newtonových zákonů.

Měření reakční doby - reportáž z měření důležité charakteristiky člověka.

Studium tření - reportáž z výroby hračky, pomocí níž lze studovat tření.

Mechanický výkon - motivační experiment - reportáž z průběhu experimentu vhodného před zavedením mechanického výkonu.

Pohyby těles - reportáž z prezentací domácích úkolů zaměřených na proměření vybraného pohybu.

Měření mechanického výkonu - reportáž z průběhu měření vlastního mechanického výkonu.

Výroba papírových vah - reportáž z hodiny věnované výrobě jednoduchých vah.

Těžiště těles - reportáž ze cvičení zaměřených na hledání polohy těžiště těles.

Kondenzátory - reportáž ze cvičení věnovaných kondenzátorům.

Hrátky s elektrickými obvody - reportáž ze cvičení věnovaných studiu elektrických obvodů.

Voltampérová charakteristika žárovky - reportáž z průběhu měření důležité charakteristiky žárovky.

Měření charakteristik polovodičů - reportáž z průběhu měření vybraných charakteristik polovodičů.

Vlnění - reportáž z průběhu části hodiny věnované základním experimentům na úvod mechanického vlnění.

Měření tuhosti pružiny - reportáž z průběhu měření tuhosti pružiny.

Měření velikosti tíhového zrychlení - reportáž z průběhu měření jedné z charakteristiky Země pomocí matematického kyvadla.

Studium totálního odrazu a měření indexu lomu - reportáž z průběhu laboratorní práce po částečném uvolnění protikoronavirových opatření.

Netradiční studium radioaktivního rozpadu - reportáž z průběhu hodiny věnované simulaci radioaktivního rozpadu.

Třída 17L


Tranzistory - fotoreportáž z hrátek s tranzistory.

Lom světla a měření indexu lomu - fotoreportáž z hrátek s lomem světla a měření indexu lomu plastu.

Měření vlnové délky světla - fotoreportáž z měření vlnové délky světla LASERu.

Hrátky se zrcadly - fotoreportáž z hodin věnovaných hrátkám se zrcadly.

Rovnovážný stav - fotoreportáž z hodiny věnované studiu rovnovážného stavu.

Studium vlastností oka - fotoreportáž z laboratorních prací věnovaných studiu oka.

Třída 16D


Odhady fyzikálních veličin - odhlad fyzikálních veličin je třeba trénovat postupně.

Napodobování grafů rovnoměrného přímočarého pohybu - fotoreportáž z aktivity, pomocí které žáci měli snáze pochopit grafy používané v kinematice.

Zákon zachování hybnosti - fotoreportáž z části vyučovací hodiny věnované experimentům přibližujícím platnost důležitého fyzikálního zákona.

Mechanický výkon - fotoreportáž z části vyučovací hodiny věnované motivaci před zavedením fyzikální veličiny mechanický výkon.

Třída 16M


Hrátky s elektrickými obvody - reportáž ze zkoumání vlastností elektrických obvodů.

Vánoční hodina - aktivita z vánoční hodiny v prosinci 2017.

Polovodiče - reportáž z laboratorní práce věnované proměřování charakteristik polovodičů.

Tuhost pružiny - reportáž z měření tuhosti pružiny.

Tíhové zrychlení - reportáž z měření tíhového zrychlení.

Magnetické pole - reportáž ze studia vlastností magnetického pole.

Tranzistory - reportáž ze studia vlastností tranzistorů.

Měření indexu lomu - reportáž z měření indexu lomu.

Měření vlnové délky světla - reportáž z měření vlnové délky světla laseru.

Hrátky se zrcadly - reportáž ze zkoumání vlastností zrcadel.

Experimentování s okem a proměřování sítnice - reportáž z hodin věnovaných lidskému oku.

Rovnovážný stav soustavy - reportáž z netradičního studia rovnovážného stavu soustavy.

Struktura kapalin - reportáž z experimentálního studia povrchového napětí kapalin.

Studium radioaktivního rozpadu - reportáž z experimentálního studia radioaktivního rozpadu pomocí mincí a pivní pěny.

Třída 15A


Odhady fyzikálních veličin - odhlad fyzikálních veličin je pro technika nezbytný.

Napodobování grafů rovnoměrného pohybu - cvičení na trénink čtení grafů.

Newtonovy zákony - reportáž z hodiny, ve které jsme pomocí experimentů odvozovali Newnotovy zákony.

Dostředivá síla - reportáž z hodiny, ve které jsme odvozovali, proč se tělesa pohybují po kružnici.

Vánoční hodina - reportáž z poslední hodiny fyziky před vánočními prázdninami.

Prezentace domácích úkolů - reportáž z celoroční prezentace domácích úkolů o pohybech.

Mechanický výkon - reportáž z hodiny, během které byl definován mechanický výkon.

Mechanický výkon - reportáž z hodiny, během které žáci proměřovali svůj vlastní výkon.

Papírové váhy - reportáž z výroby jednoduchých papírových vah.

Rozklad sil - reportáž z netradičního experimentování.

Torricelliho experiment - reportáž o průběhu Torricelliho experimentu.

Nenewtonovská kapalina - reportáž z hodiny, kdy si žáci zkoušeli vlastnosti nenewtonovské kapaliny.

Studium radioaktivního rozpadu - reportáž z hodiny věnované studiu radioaktivního rozpadu pomocí mincí a piva.

Třída 15D


Studium radioaktivního rozpadu - reportáž z hodiny věnované studiu radioaktivního rozpadu pomocí házení mincí a rozpadu pivní pěny.

Třída 15M


Odhady fyzikálních veličin - odhlady fyzikálních veličin by měl dobrý fyzik také ovládat.

Napodobování grafů rovnoměrného pohybu - správně umět číst grafy je nutné a je nutné to i natrénovat.

Newtonovy zákony - reportáž z hodiny, na které byly vyvozovány Newnotovy zákony.

Dostředivá síla - reportáž z hodiny, ve které žáci na základě experimentů vymýšleli, proč se tělesa pohybují po kružnici.

Vánoční hodina - reportáž z poslední hodiny před vánočními prázdninami.

Prezentace domácích úkolů - reportáž z celoroční prezentace domácích úkolů o pohybech.

Mechanický výkon - reportáž z hodiny, během které byl definován mechanický výkon.

Mechanický výkon - reportáž z hodiny, během které žáci proměřovali svůj vlastní výkon.

Papírové váhy - reportáž z hodiny, v níž žáci vyráběli jednoduché papírové váhy.

Kondenzátory - reportáž ze studia vlastností kondenzátorů.

Elektrické obvody - reportáž ze základního seznamování se s elektrickými obvody.

Prezentace domácích úkolů - reportáž z prezentace domácích experimentálních úkolů.

Měření charakteristik polovodičů - reportáž z laboratorní práce věnované proměřování charakteristik polovodičů.

Digitální technika - reportáž z hodiny věnované hrátkám s logickými spojkami.

Měření tuhosti pružiny - reportáž z měření tuhosti pružiny.

Měření velikosti místního tíhového zrychleni - reportáž z měření důležité charakteristiky tíhového pole Země.

Zkoumání magnetického pole - reportáž ze zkoumání základních vlastností magnetického pole.

Měření magnetického pole Země - reportáž z měření důeležité charakteristiky magnetického pole Země.

Index lomu - reportáž z proměřování indexu lomu průhledného plastu netradiční metodou.

Zrcadla - reportáž z hrátek s rovinnými zrcadly.

Vlnová délka světla LASERu - reportáž z měření vlnové délky světla laserového ukazovátka.

Nerovinná zrcadla - reportáž z hrátek s nerovinnými zrcadly.

Studium vlastností oka - reportáž ze studia vlastností vlastního oka.

Rovnovážný stav - reportáž ze studia rovnovážného stavu.

Fyzika mikrosvěta v IFLu - reportáž z práce žáků v Interaktivní fyzikální laboratoři na KDF MFF UK Praha.

Sonda vyslaná do stratosféry - reportáž z vypouštění sondy do stratosféry Jakubem Dvořákem.

Studium radioaktivního rozpadu - reportáž z hodiny věnované simulaci radioaktivního rozpadu.

Druhá sonda vyslaná do stratosféry - reportáž z vypouštění druhé více přístrojů nesoucí sondy do stratosféry Jakubem Dvořákem.

Sondy vyslané do stratosféry - prezentace zpracovaných dat z vypouštění obou sond do stratosféry Jakubem Dvořákem.

Třída 14A


Napodobování grafu - porozumnění grafům rovnoměrného pohybu trénovali žáci s autíčky.

Třecí síly - japonská hračka - rychlá výroba hračky během hodiny věnované třecím silám.

Měření výkonu - fotoreportáž z měření výkonu na schodech školy.

Těžiště tělesa - fotoreportáž z výroby upravené krychličky.

Studium pohybů - fotoreportáž z prezentace domácích úkolů na téma studium pohybů.

Třída 14M


Napodobování grafu - porozumnění grafům trénovali žáci s autíčky.

Druhý Newtonův zákon - důležitý zákon pohybu v pohybu.

Hybnost hmotného bodu - fotoreportáž z hodiny, v níž byla definována důležitá fyzikální veličina.

Třecí síly - japonská hračka - fotoreportáž z výroby snadné japonské hračky během hodiny věnované třecím silám.

Měření výkonu - fotoreportáž z netradičního měření výkonu.

Jednoduché váhy - fotoreportáž z výroby velmi jednoduchých vah.

Těžiště tělesa - fotoreportáž z hrátek s těžištěm těles.

Studium pohybů - fotoreportáž z prezentace domácích úkolů zaměřených na studium pohybů.

Vlastnosti kondenzátorů - fotoreportáž ze zkoumání vlastností kondenzátorů.

Elektrické obvody - fotoreportáž ze studia vlastností elektrických obvodů.

Digitální technika - fotoreportáž ze zkoumání základních částí digitální techniky.

Prezentace domácích úkolů - reportáž z celoroční prezentace domácích úkolů o pohybech.

Měření charakteristik polovodičů - fotoreportáž z laboratorní práce věnované proměřování charakteristik polovodičů.

Měření tuhosti pružiny - fotoreportáž z měření tuhosti pružiny.

Místní tíhové zrychlení - fotoreportáž z měření místního tíhového zrychlení.

Magnetické pole - fotoreportáž ze studia stacionárního magnetického pole.

Magnetické pole Země - fotoreportáž z proměřování parametrů magnetického pole Země.

Optika v IFLu - fotoreportáž z návštěvy Interaktivní fyzikální laboratoře na pražské KDF MFF UK.

Měření indexu lomu - fotoreportáž z měření indexu lomu špendlíkovou metodou.

Měření vlnové délky světla - fotoreportáž z měření vlnové délky světla.

Polarizace světla - fotoreportáž z hrátek žáků s polarizačními filtry a dalšími pomůckami důležitými pro polarizaci světla.

Zrcadla - fotoreportáž z hrátek žáků se zrcadly.

Oko a skládání barev - fotoreportáž ze zkoumání vlastností vlastního oka a ze zkoumání skládání barev.

Rovnovážný stav soustavy - fotoreportáž z experimentu, kterým lze pochopit důležitou matematickou vlastnost rovnovážného stavu soustavy.

Experimenty s detektorem MX-10 - fotoreportáž z přednášky RNDr. Zdeňky Koupilové z KDF MFF UK Praha.

Studium radioaktivního rozpadu - fotoreportáž ze studia matematických vlastností radioaktivního rozpadu.

Třída 13D


Napodobování grafu - pomocí hrátek s autíčky se snad žáci naučili základní vlastnosti grafů popisujících pohybující se objekty.

Prezentace studia pohybů - fotoreportáž z průběhu prezentací domácích úkolů.

Zákon zachování energie - fotoreportáž z průběhu aktivity podporující pochopení důležitého fyzikálního zákona.

Třída 13L


Napodobování grafu - základní vlastnosti grafů popisujících pohybující se objekty lze pochopit pomocí hrátek s autíčky.

Strategie řešení úloh - fotoreportáž z průběhu hodiny věnované testování nových aktivit do výuky fyziky.

Prezentace studia pohybů - fotoreportáž z průběhu prezentací domácích úkolů.

Zákon zachování energie - fotoreportáž z průběhu aktivity podporující pochopení důležitého fyzikálního zákona.

Torricelliho experiment - fotoreportáž z průběhu provádění Torricelliho experimentu.

Kondenzátory - fotoreportáž z průběhu studia vlastností kondenzátorů.

Prezentace domácích úkolů - fotoreportáž z průběhu prezentace domácích úkolů.

Studium vlastností elektrických obvodů - fotoreportáž ze tříměsíčního postupného studia elektrických obvodů.

Měření charakteristik polovodičů - fotoreportáž z laboratorní práce.

Tuhost pružiny - fotoreportáž z měření tuhosti pružiny.

Tíhové zrychlení - fotoreportáž z měření velikosti tíhového zrychlení pomocí matematického kyvadla.

Stacionární magnetické pole - fotoreportáž ze studia stacionárního magnetického pole.

Magnetické pole Země - fotoreportáž z měření vlastností magnetického pole Země.

Tranzistory - fotoreportáž ze studia vlastností nejen tranzistorů.

Odraz, lom a disperze světla - fotoreportáž z hrátek se světlem.

Měření vlnové délky světla - fotoreportáž z měření vlnové délky světla.

Zrcadla - fotoreportáž ze cvičení z fyziky věnovaných zkoumání zrcadel.

Studium jaderného rozpadu - fotoreportáž z hodiny fyziky věnované pochopení základní statistické povahy jaderného rozpadu.

Kryptografie - fotoreportáž ze zvané přednášky RNDr. Zdeňky Koupilové, Ph.D. z KDF MFF UK Praha.

Třída 11L


Odhady fyzikálních veličin - správný fyzik musí umět nejen počítat, ale také odhadovat ...

Napodobování grafu - grafy popisující skutečný pohyb lze nejlépe pochopit při jejich sestrojování a praktickém vytváření.

Newtonovy zákony - reportáž z výkladu Newtonových zákonů.

Mechanický výkon - reportáž z hodiny, na které byl zaveden pojem mechanický výkon.

Mechanický výkon - měření - reportáž z měření mechanického výkonu člověka.

Torricelliho experiment - reportáž z průběhu provádění Torricelliho experimentu.

Prezentace pohybů - prezentace krátkých referátků na téma Pohyb a jeho vlastnosti.

Prezentace domácích úkolů - reportáž z prezentace domácích úkolů, jejichž cílem bylo předvést fyzikální experiment nebo vyrobit předem specifikovaný přístroj.

Elektrické obvody - reportáž z prvního zapojování elektrických obvodů; zapojovali jsme zatím pouze žárovičky.

Měření odporu rezistorů - reportáž z orientačního měření odporu rezistorů.

Měření charakteristik polovodičů - reportáž z měření charakteristik polovodičů.

Tuhost pružiny - reportáž z měření tuhosti pružiny.

Místní tíhové zrychlení - reportáž z měření důležité charakteristiky planety Země na jednom konkrétním místě.

Magnetické pole - reportáž z úvodního cvičení věnovaného magnetickému poli.

Magnetické pole Země - reportáž z měření vlastností magnetického pole Země.

Pokles pivní pěny - reportáž z měření poklesu pivní pěny.

Třída 09L


Prezentace domácích úkolů - ve druhém ročníku se žáci musí vypořádat s úkoly, které si z předložené nabídky vyberou a které pak samostatně vypracují. Reportáž popisuje, jak se jim jejich plnění dařilo.

Měření vlastností polovodičových součástek - samostatné proměřování vlastností polovodičových součástek žáky.

Měření velikosti tíhového zrychlení - po probrání základních vlastností matematického kyvadla jsme proměřili i velikost tíhového zrychlení v místě školy.

Magnetické pole - seznámení se se základními vlastnostmi magnetického pole.

Magnetické pole Země - měření horizontální složky magnetické indukce magnetického pole Země.

Index lomu - měření indexu lomu skleněného půlválce.

Vlnová délka světla - měření vlnové délky světla laserového ukazovátka.

Zrcadla - hrátky se zrcadly všeho druhu.

Třída 09M


Odhady fyzikálních veličin - správný fyzik musí mít dobrý odhad ...

Mechanický výkon - úvodní experiment - jak si jednoduše zapamatovat definici výkonu ...

Studium pohybů - fotoreportáž z průběžné prezentace žáků na téma Studium pohybů

Měření výkonu člověka - fotoreportáž z jednoho snad zajímavého experimentu

Netradiční vážení těles - chcete určit hmotnost prstýnku, řetízku či tužky a nevíte jak na to? Ve fotoreportáži z hodiny fyziky v 09M naleznete inspiraci.

Torricelliho experiment - slavný Torricelliho experiment, kterým byl změřen tlak vzduchu, jsme zopakovali i ve školních podmínkách.

Model elektrostatického pole - i relativně abstraktní elektrostatiku lze přiblížit jednoduchými a názornými experimenty.

Kondenzátory - praktická ukázka - někteří žáci jsou velmi šikovní a připravují si pro spolužáky i učitele zajímavé experimenty!

Prezentace domácích úkolů - ve druhém ročníku se žáci musí vypořádat s úkoly, které si z předložené nabídky vyberou a které pak samostatně vypracují. Reportáž popisuje, jak se jim jejich plnění dařilo.

Měření vlastností polovodičových součástek - teoreticky odvykládané a učitelem demonstrované vlastnosti polovodičů si mohli žáci sami proměřit.

Show: polovodiče - další zdařílá show Michala Friedricha a Lukáše Hulínského.

Měření tuhosti pružiny - v rámci probírání kmitavých pohybů jsme provedli neformální měření tuhosti pružiny.

Měření velikosti tíhového zrychlení - v rámci probírání základních vlastností matematického kyvadla jsme proměřili i velikost tíhového zrychlení v místě školy.

Magnetické pole Země - měření horizontální složky magnetické indukce magnetického pole Země.

Vlnová délka světla - měření vlnové délky světla laserového ukazovátka běžným metrem.

Třída 07D


Newtonovy pohybové zákony v pohybu - netradiční vysvětlení a předvedení Newtonových pohybových zákonů

Kapalný dusík a další zajímavé experimenty - předvánoční show plná zajímavých experimentů

Torricelliho experiment - slavný Torricelliho experiment provedený během hodiny fyziky

Elektromagnetická indukce - velmi důležitý fyzikální jev a s ní spojený zákon je nutné řádně předvést!

Akustika - kdo jiný než žáci oboru Obrazová a zvuková technika by si měli hrát se zvukem ...

Třída 07L


Hrátky s elektrickými obvody - základní vlastnosti elektrických obvodů lze pochopit při hraní si s těmito obvody

Měření velikosti tíhového zrychlení - relativně jednoduchým a snad i zajímavým způsobem naměřená hodnota jedné fyzikální "konstanty"

Hrátky s magnetickým polem - základní vlastnosti magnetického pole permanentních magnetů a vodiče, kterým prochází elektrický proud, lze nejlépe pochopit při experimentování

Poločas rozpadu pivní pěny - simulace rozpadového zákona z jaderné fyziky pomocí běžných pomůcek ...

Třída 05L


Referáty ve druhém ročníku - krátké referátky většinou experimentálního charakteru

Nebojme se elektřiny! - atmosféra ze cvičeních věnovaných elektrickému proudu

Měření tíhového zrychlení - měření velikosti tíhového zrychlení pomocí matematického kyvadla

Měření vlnové délky světla - dílenským metrem měřit vlnovou délku světla? Nesmysl! Vážně ...?

Hrátky se zrcadly - zrcadla mají spoustu zajímavých vlastností, které se dají prozkoumat vlastním experimentováním

Měření poklesu pivní pěny - velmi názorný experiment na pochopení matematického popisu radioaktivního rozpadu

Třída 03K


Začátky ... - začátky našeho společného soužití byly nesmělé, ale intenzivní

Změny potenciální a kinetické energie - netradiční laboratorní práce

Výroba vah - netradiční domácí úkol a jeho výsledky


© Jaroslav Reichl, 4. 6. 2024