Měření poklesu pivní pěny

Ve čtvrtém ročníku technického lycea je fyzika zaměřená na moderní obory - teorie relativity, kvantová fyzika, atomová fyzika, jaderná fyzika, … Jedná se o oblasti fyziky, které sice zasahují do praktického života (systém GPS, který odměřuje velmi přesný čas, používá dnes téměř každý, bez laserů si nedovedeme představit náročnější operaci oka nebo běžný koncert popové star, mikrovlnou troubu mají doma snad všichni, …). Přesto je velmi náročné ve školních podmínkách zrealizovat experimenty, které by probírané učivo doplnily či objasnily. Radioaktivní uran do školy přinést nemůžeme Smile, obíhat rychlostí blížící se velikosti rychlosti světla ve vakuu po třídě je nemožné Smile, postavit na školním hřišti jaderný reaktor nedovolí vedení školy Smile.

Proto každý způsob, jak přiblížit tyto moderní části fyziky žákům, je vítaný.

Radioaktivní rozpad nestabilních nuklidů lze matematicky popsat exponenciálním poklesem aktivity daného nuklidu (či počtu nerozpadlých radionuklidů) v závislosti na čase. Žáci se s podobnou závislostí setkávají poprvé, a proto by jim mohlo činit potíže tuto ve fyzice poměrně důležitou závislost pochopit. A přitom jak už bylo řečeno, experimentů z této oblasti fyziky, které by bylo možné zrealizovat ve třídě, je málo.

Jedním z názorných a volbou pracovních pomůcek pro žáky jistě atraktivním experimentem je studium poklesu výšky pivní pěny v závislosti na čase. Tento pokles (stejně jako pokles aktivity radioaktivního zářiče) je exponenciální. Žáci tedy získají reálnou představu, jak takový pokles vypadá, naučí se pracovat s tabulkovým editorem při zpracovávání výsledků a to vše na experimentu, který je ve třídě snadné provést … Smile

Jak měření dopadlo zobrazují fotografie!


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 2009