Voltampérová charakteristika žárovky

„Dneska si zkusíte proměřit elektrické parametry žárovky,“ říkám na úvod dalších cvičení z fyziky ve třídě 20M SPŠST Panská. Kluci se automaticky rozdělují do čtyř skupin a na moji radu i spojují lavice, aby měli víc prostoru pro pomůcky.

Rozdávám předpřipravené protokoly, které usnadní kreslení tabulky, a kluci se pouštějí do práce.

„Chceme proměřit voltampérovou charakteristiku žárovky, proto musíte zapojit takový obvod, který dovolí regulaci proudu nebo napětí,“ radím.

„A máme zapojit jen reostat nebo dělič napětí?“ ptají se kluci.

„To je na vás,“ usmívám se. „Já raději zapojuji dělič napětí, ale s pouhým reostatem to proměříte také.“

Kluci sestavili obvody, ve kterých se vyskytly oba zmíněné způsoby regulace, a začali proměřovat elektrický proud procházející žárovkou a elektrické napětí měřené na její objímce.

Následně vypočítali pro každé měření odpor žárovky. Už z hodnot elektrického odporu bylo patrné, že voltampérová charakteristika není lineární. To se potvrdilo po sestrojení grafu závislosti elektrického napětí na elektrickém proudu, případně závislosti elektrického proudu na elektrickém napětí.

Téměř všechna měření byla provedena velmi precizně a voltampérové charakteristiky vyšly klukům velmi pěkně. Ukázalo se, že žárovka nemá při různém elektrickém proudu konstantní odpor, ačkoliv se v řadě obvodů rezistorem v prvním přiblížení nahrazuje.

Průběh měření je zobrazen na fotografiích.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 3. 12. 2021