Smykové tření

Poté, co jsme probrali základní vlastnosti smykového tření a spočítali typické úlohy zaměřené na tento fyzikální jev, připravil jsem pro žáky třídy 19D SPŠST Panská pomůcky a předpřipravené protokoly, aby si sami vyzkoušeli proměřit součinitel smykového tření.

Žáci se rozdělili do skupin, vybrali si ze sady pomůcek jeden typ povrchu, jehož součinitel smykového tření ve styku s dřevěným hranolem budou proměřovat, a poté začali měřit.

Během měření spolu žáci komunikovali, konzultovali další kroky měření a snažili se měřené velikosti sil a hmotnost použitých těles porovnávat s ostatními naměřenými hodnotami. Tak se podařilo minimálně ve dvou skupinách odhalit chyby, které žáci udělali z nepozornosti.

Zpracované protokoly, až na drobné nepřesnosti, obsahovaly relevantní údaje a všechny náležitosti.

Ačkoliv toto měření nepřineslo zásadně nové fyzikální poznatky, žáci se mohli naučit pečlivému měření, hlídání všech náležitostí, které bylo potřeba během laboratorní práce zvládnout, uvědomit si, že nikdy neměříme nic s absolutní přesností, a v neposlední řadě si i rozvrhnout čas, který měli na průběh celého měření.

Průběh měření zobrazují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 19. 1. 2020