Odhady fyzikálních veličin

Nezbytnou součástí správného řešení úloh z fyziky je také jistá míra správného odhadu. Není snadné odhad natrénovat ihned, ale postupným zařazováním vhodných úloh nebo měření do hodin fyziky je možné svůj odhad zlepšit. Vždyť i v běžném životě je více než vhodné mít odhad ceny nákupu než přijdeme k pokladně, je vhodné se kriticky zamýšlet nad zprávami ve sdělovacích prostředcích, …

Proto jsem první hodinu cvičení z fyziky ve třídě 16D SPŠST Panská věnoval právě odhadům fyzikálních veličin. Přinesl jsem do třídy různé předměty, žáci dostali pracovní list a do něj měli vyplnit svůj odhad dané fyzikální veličiny (délka chodby, délka špejle, objem krabičky od filmu, …). Když měli všichni odhadnuto, rozdělili se žáci do dvojic a příslušné fyzikální veličiny proměřili.

Na závěr jsme pak diskutovali o tom, která fyzikální veličina se odhadovala nejlépe, která nejhůře a proč tomu tak pravděpodobně bylo. Žáky třídy 16D jsem viděl při fyzikálním měření poprvé a zdá se, že většina si umí se zadaným úkolem dobře poradit. Snad jim to vydrží i do dalšího studia.

Průběh práce žáků je zobrazen na fotografiích.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 10. 9. 2016