Napodobování grafů

Nutnou součástí fyziky je nejen popis fyzikálních jevů a schopnost vyřešit zadané úlohy, ale také umění orientovat se v grafu, grafy umět číst a kreslit. Tato dovednost není důležitá jen pro fyziku, ale pro další odborné předměty, s nimiž se žáci ve škole setkávají. Proto jsme této aktivitě věnovali čas i se žáky třídy 18D SPŠST Panská. Čtení z grafů zvládli bez problémů. Proto jsme přistoupili k dalšímu kroku: naučit se chápat souvislost grafu s reálným experimentem.

Žáci tedy dostali za úkol, aby si přinesli autíčko vhodných rozměrů a na hodině věnované laboratornímu cvičení pak žáci měli za úkol napodobit předem připravené grafy závislosti souřadnice na čase či velikosti rychlosti na čase právě s přineseným autíčkem. Některé grafy, které měli žáci s využitím senzoru polohy firmy Vernier a přinesené hračky autíčka zrealizovat, byly snadné, jiné vyžadovaly více přemýšlení a zkoušení.

Některá žáky donesená autíčka nebyla zcela vhodná: byla příliš malá na to, aby je spolehlivě detekoval senzor polohy, a nebo měly příliš členitý povrch, který senzorem polohy vysílané ultrazvukové vlny odrážel do všech směrů a ne jen zpět k senzoru polohy. V tom případě žáci posunovali po stole krabici od používaného senzoru.

Přes počáteční nejistotu s prací se senzorem se nakonec žákům podařilo všechny grafy experimentálně realizovat a popsat. Někteří žáci dokonce stihli zrealizovat i zadání vymyšlené speciálně pro ně na místě.

Doufám, že studium dalších grafických závislostí nejen ve fyzice bude pro žáky po absolvování této aktivity snadnější.

Průběh napodobování grafů zobrazují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 27. 11. 2018