Napodobování grafů rovnoměrného pohybu

Při studiu kinematického popisu mechanického pohybu se žáci také seznamují s různými grafy, které popisují závislosti probíraných fyzikálních veličin na čase. Někteří žáci přitom vidí grafické znázornění dvou veličin poprvé v životě! A navíc z těchto grafů musejí zvládnout odečítat důležité údaje. Aby se v této činnosti procvičili, připravil jsem pro žáky třídy 15A SPŠST Panská různé grafy závislosti souřadnice na čase a velikosti rychlosti na čase, které byly složené z úseků rovnoměrného pohybu. Žáci pak měli za úkol tyto grafy napodobit pomocí skutečného pohybu vozíku a senzoru polohy od firmy Vernier.

Naučit se pracovat s dataloggerem, který snímá a zobrazuje naměřené údaje, bylo pro žáky snadné, protože přístroj má jednoduché a intuitivní ovládání. Proto už za chvíli po zadání úkolu jezdilo po lavicích v učebně S6 několik vozíků. Předložené grafy nebyly pochopitelně jednoduché, ale vyžadovaly od žáků plné soustředění a přemýšlení. Během chvíle hlásila jedna skupina žáků, že je hotova! Při kontrole se zjistilo, že mají všechno dobře, a tak dostávali průběžně další grafy k napodobení. A to už byly vážně libůstky hodné profíků - lineární a konstantní funkce se skládaly dohromady s funkcí sinus, a to v obou uvažovaných typech grafů! Tato skupinka ale zvládla bez problémů vše!

Když skončily s měřením i ostatní skupinky, upozornil jsem žáky na častou dezinterpretaci grafů - zejména ve sdělovacích prostředcích, při různých kontrolách dosažených výsledků, předkládání výsledků práce nebo úspor financí nadřízeným a podobně.

Žáci si s měřením poradili velmi dobře a naměřené grafy odpovídaly realitě tak dobře, jak bylo v rámci přesnosti měření a realizace pohybů možné.

Pracovní nasazení žáků při měření je zobrazeno na fotografiích.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 18. 10. 2015