Napodobování grafů

Poté, co jsme se naučili se žáky třídy 22M SPŠST Panská číst nejen ve fyzikálních grafech a probrali jsme základní parametry rovnoměrného pohybu, věnovali jsme se grafům popisujícím rovnoměrný přímočarý pohyb.

První aktivita hodiny byla zaměřena na zobrazování grafů popsaných pohybů různých hmotných bodů. Ve druhé části laboratorních cvičení konečně přišla na řadu autíčka, která si měli žáci přinést. I přes mé upozorňování, že malá autíčka jsou značně nevhodná, někteří žáci taková autíčka měli.

„Pokud vám autíčko nebude se sonarem fungovat, použijte jako autíčko krabice od sonaru,“ radím hned na začátku.

Žákům jsem rozdal LabQuesty a senzory polohy firmy Vernier, vysvětlil základní parametry nastavení měření a nechal jim chvíli na to, aby se s přístrojem seznámili a zkusili si naměřit grafy dle svého výběru. Pak jsem jim rozdal připravené grafy, které měli žáci s pomocí svých autíček (nebo krabice od sonaru) napodobit. Přitom bylo nutné dobře číst jednotky uvedené na osách.

„Uvědomte si, že rovnoměrný pohyb je sice nejjednodušší možný, ale současně téměř nerealizovatelný v praxi,“ připomínám žákům, když se objeví první drobné rozpory mezi grafem zobrazeným na displeji přístroje a na papíru.

Nakonec se žákům všechny grafy podařilo zrealizovat tak přesně, jak byli schopní, a dokonce zvládli i ty, které jsem zadal bonusově navíc.

V posledních několika minutách hodiny jsem žákům rozdal kartičky se zobrazenými obecnými grafy a jejich slovním popisem. Žáci měli k sobě spárovat odpovídající si dvojice. K mému velkému překvapení zvládli přiřazení velmi dobře a rychle. A to mezi grafy byly takové lahůdky jako „exponenciální pokles“ či „logaritmický pokles“.

Bylo by fajn, kdyby si žáci dovednosti a znalosti získané během těchto laboratorních cvičení podrželi v paměti hodně dlouho, neboť problematika hledání a čtení z grafu je bude provázet nejen ve fyzice a dalších předmětech ve škole, ale i v běžném životě.

Průběh dvou popsaných aktivit je zobrazen na fotografiích.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 13. 10. 2022