Materiály vhodné do výuky

Fyzika

Práce s grafy

 • dvojice graf a popis - jednoduchá verze;
 • dvojice graf a popis - dvě závislosti;
 • dvojice graf a popis - fyzikální závislosti;
 • grafy sloupcové a kruhové.
 • Kinematika

 • pracovní list zaměřený na skládání a rozkládání vektorů;
 • pracovní list zaměřený na napodobování grafů rovnoměrného pohybu;
 • pracovní list zaměřený na napodobování grafů rovnoměrně zrychleného pohybu;
 • pracovní list s návodem na zpracování laboratorní práce obecně - konkretizovaný pro měření reakční doby člověk volným pádem.
 • Dynamika

 • šablona na japonskou hračku (setrvačnost v pohybu, třecí síly, těžiště tělesa, ...) a návod na její výrobu;
 • pracovní list zaměřený na zakreslování sil a aplikaci Newtonových zákonů;
 • pracovní list zaměřený na zakreslování dostředivé a setrvačné odstředivé síly.
 • Práce a energie

 • fotografie zaměřené na přeměny energií;
 • obrázky zaměřené na přeměny energií při zabiti zvířat;
 • pexeso zaměřené na přiřazování obrázků a matematického popisu zákona zachování energie.
 • Mechanika tuhého tělesa

 • pracovní list zaměřený na momentovou větu;
 • úlohy zaměřené na momentovou větu a jednoduché stroje;
 • pracovní list zaměřený na skládání sil;
 • pracovní list zaměřený na rozklad sil;
 • pracovní list zaměřený na hledání polohy těžiště soustavy těles;
 • pracovní list a soubory pro 3D tiskárnu na laboratorní práci zaměřenou na hledání těžiště tělesa;
 • šablona na výrobu hračky akrobata.
 • Mechanika tekutin

 • pracovní list zaměřený na zkoumání vztlakové síly;
 • úlohy zaměřené na vztlakovou sílu a Archimedův zákon;
 • úlohy zaměřené na vztlakovou sílu a Archimedův zákon (další verze).
 • Elektrostatika

 • pracovní list zaměřený na elektrostatickou sílu a elektrickou intenzitu;
 • pracovní list zaměřený na elektrický potenciál;
 • podklady pro výrobu papírových modelů elektrostatických polí;
 • pexeso zaměřené na elektrostatické pole (siločáry a elektrický potenciál);
 • úlohy na výpočet kapacity kondenzátorů v různých zapojeních.
 • Elektrický proud v látkách

 • křížovky zaměřené na elektrické součástky;
 • náměty na zapojování elektrických obvodů;
 • grafy voltampérové charakteristiky vodiče;
 • netradiční úlohy zaměřené na výpočet odporu obvodu;
 • kvantitativní úlohy zaměřené na elektrické obvody;
 • křížovky zaměřené na polovodiče.
 • Mechanické kmitání a vlnění, akustika

 • pracovní list zaměřený na zakreslování sil působících na těleso zavěšené na pružině;
 • pracovní list zaměřený na zakreslování sil působících na matematické kyvadlo;
 • pracovní list sloužící jako podklad pro laboratorní práci zaměřenou na měření velikosti tihového zrychlení;
 • pracovní list zaměřený na skládání vlnění;
 • křížovky zaměřené na zvuk;
 • písně, které lze zahrát pomocí trubic vhodných délek.
 • Magnetické pole

 • pracovní list zaměřený na magnetický indukční tok;
 • pracovní list zaměřený na magnetické pole (shrnutí).
 • Optika

 • obrázky štěrbin pro difrakci světla;
 • pracovní list s trajektorií pro zobrazení rovinným zrcadlem;
 • slova vhodná pro čtení v rovinném zrcadle;
 • obrazce pro symetrické zobrazení rovinným zrcadlem;
 • pracovní list zaměřený na zobrazení rovinnými zrcadly;
 • pracovní list zaměřený na odraz světla na kulovém a parabolickém zrcadle;
 • pracovní list zaměřený na zobrazení válcovým zrcadlem;
 • pracovní list zaměřený na zobrazení zrcadly;
 • pracovní list zaměřený na zobrazení čočkami;
 • šablona určená pro zobrazení válcovou čočkou;
 • pracovní list zaměřený na hledání slepé skvrny oka;
 • návod na výrobu jednoduché hračky demostrující setrvačnost oka;
 • pracovní list zaměřený na optický klam porovnávání délek;
 • pracovní list zaměřený na optický klam porovnávání průměrů;
 • optické klamy zaměřené na porovnávání odstínů šedé barvy;
 • optické klamy zaměřené na porovnávání barev (červená barva);
 • optické klamy zaměřené na porovnávání barev (zelená barva);
 • optický klam Hermanova mřížka;
 • optický klam mřížka s tečkami;
 • optický klam obrázek;
 • optický klam schody;
 • optický klam podivné texty;
 • pracovní list zaměřený na skládání barevných světel;
 • pexeso zaměřené na přiřazení běžných fotografií a fotografií pořízených mikroskopem.
 • Termodynamika

 • pracovní list zaměřený na teplotu;
 • pracovní list zaměřený na kalorimetrickou rovnici;
 • pracovní list s námětem na laboratorní práci zaměřenou na kalorimetrickou rovnici;
 • pracovní list zaměřený na děje s ideálními plyny;
 • šablony na výrobu modelů krystalografických soustav;
 • pracovní list zaměřený na pevné látky;
 • pracovní list zaměřený na povrchové napětí kapalin;
 • pracovní list zaměřený na změny skupenství.
 • Speciální teorie relativity

 • prezentace Úvod do moderní fyziky;
 • pracovní list na ukázka z filmu Cosmos (od času 10:30 do 25:35);
 • Fyzika mikrosvěta

 • pracovní list zaměřený na historický kontext ve stylu "Mohli se potkat?" (včetně řešení);
 • pexeso zaměřené na vzájemné přiřazení jmen vědců a jejich objevů;
 • pracovní list na téma LASER.
 • ... a něco navíc

 • úlohy zaměřené na odhady fyzikálních veličin;
 • netradiční fyzikální úlohy;
 • kvalitativní úlohy týkající se fyziky v kuchyni;
 • pracovní list zaměřený na problematiku související s gravitačními vlnami;
 • šablona na výrobu obrázkové skládačky;
 • šablona na výrobu vlastního spinneru.
 • Matematika

  Množiny a výroky

 • pexeso zaměřené na přiřazení slovního vyjádření výroku jeho matematické formuli;
 • pracovní list zaměřený na logické spojky a jejich realizaci pomocí jednoduchých obvodů;
 • pexeso zaměřené na přiřazení matematického vyjádření množin jejich slovnímu vyjádření.
 • Algebraické výrazy

 • úlohy zaměřené na vyjadřování neznámé ze vzorce;
 • pexeso zaměřené na výpočet jednoduchých algebraických výrazů.
 • Funkce

 • pexeso zaměřené na přiřazení grafu lineární funkce s absolutní hodnotou jejímu předpisu;
 • pexeso zaměřené na přiřazení grafu kvadratické funkce jejímu předpisu;
 • pexeso zaměřené na přiřazení grafu funkce sinus jejímu předpisu;
 • zadání obrázků, které jsou kreslené pomocí grafů matematických funkcí;
 • trénování výpočtů logaritmů - zadání úloh a řešení úloh;
 • ... a něco navíc

 • matematické hrátky - text popisující různé matematické hrátky;
 • návod na složení zajímavé hračky.
 • Chemie

  Úvod

 • pracovní list zaměřený na úvod do chemie;
 • kartičky s událostmi - jak chemickými, tak ze života;
 • Prvky

 • pexeso zaměřené na přiřazování názvů prvků jejich vlastnostem;
 • periodická tabulka prvků - celek, seznam prvků a vlastnosti.
 • © Jaroslav Reichl, 3. 4. 2023