Projekt Technická fyzika

Na základě Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) v roce 2006 na rozvojový program ve vzdělávání (podle § 171, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.) Projekty škol č. j. 27277/2005-551 podala SPŠST Panská žádost o poskytnutí dotace na projekt Technická fyzika (číslo 1883P2006). Tento projekt byl příslušnými kompetentními orgány schválen a škole byla poskytnuta dotace na jeho realizaci.

Vytvoření studijního materiálu vzniklo z potřeby specifické náplně předmětu Technická fyzika, který se na SPŠST Panská vyučuje ve 3. ročníku oboru DGT a OZT. V předmětu se opakují a prohlubují některé znalosti fyziky probírané v prvním a ve druhém ročníku (dynamika, statika, kmitání a vlnění, …) a probírají se nové poznatky, které budou studentům sloužit v odborných předmětech (vlnová optika, kvantová fyzika, základní principy elektroakustických a optických přístrojů, …). Jak pro studenty, tak pro učitele, kteří tento předmět učí, je zatím příprava na výuku náročná, neboť musejí informace shánět z různých (mnohdy navzájem nekompatibilních) zdrojů.

Celý projekt je zpracováván multimediálně - kromě textové části bude obsahovat i audionahrávky přímo z hodin, vidoukázky experimentů, které doplňují probírané učivo, prezentace v PowerPointu a interaktivní programy, pomocí nichž lze lépe pochopit probíranou látku.

Zatím je k dispozici malá ukázka textu a doprovodného programu. S postupnou prací na projektu se zde budou objevovat další informace.

Členové řešitelského týmu:

  • Ing. Marie Plocková - vedoucí projektu, ředitelka SPŠST Panská
  • Mgr. Jaroslav Reichl - řešitel projektu
  • Ing. Petra Hanušová - řešitelka projektu
  • © Jaroslav Reichl, 2006