Shodná zobrazení

V rámci ujasnění si zákonitostí shodných zobrazení jsem přinesl do jedné z hodin matematiky ve třídě 21M SPŠST Panská pomůcky určené původně pro optické zobrazení zrcadlem probírané ve fyzice. Kromě malých zrcadel se jednalo o pomůcky vyrobené svépomocí.

Žákům jsem pomůcky nabídl s příslušným komentářem: „Sad s kartičkami s různými slovy, která se po odrazu od rovinného zrcadla zobrazují různě, mám osm. K tomu i zrcadla. A pak jsem přinesl čtyři sady pomůcek, ze kterých si můžete složit pomocí jednoho či dvou rovinných útvarů zobrazených v rovinném po domácku vyrobeném zrcadle pravidelně se opakující vzor. Takové se používají třeba při tisku ozdobných balicích papírů či látek.“

Po tomto úvodu si žáci pomůcky rozebrali a začali zkoušet různé varianty příslušných zobrazení. Práce ve skupinkách je bavila a bylo vidět, že zkoušejí i různé další varianty experimentů.

Jedna skupinka překvapila zvlášť. Osovou souměrnost jsem popisoval pomocí jednoduché aktivity, kterou dělají žáci na základní škole: na papír si nakreslí polovinu motýla a celého motýla „vyrobí“ pomocí odrazu té nakreslené poloviny v zrcadle. To je ale pro středoškoláky příliš nudné – ti si obrázek motýla našli ve své iVěci na internetu!

Doufám, že se základní vlastnosti shodných zobrazení podařilo prohloubit.

Průběh hrátek se shodnými zobrazeními je zobrazen na fotografiích.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 5. 10. 2023